Az Novopayment Kft. mint Magyarország egyik legismertebb bankkártya elfogadójának, a SIX Payment Services S.A-nak a magyarországi partnere kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét és azok megőrzését, valamint szabályozási, végrehajtási és ellenőrzési rendszer kidolgozását, mely összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal.

A Novopayment Kft. mint adatfeldolgozó a SIX Payment Services S.A. mint adatkezelő megbízásából és érdekkörében végzi tevékenységét. A SIX Payment Services S.A. által kezelt és a Novopayment Kft által feldolgozott személyes adatok magukba foglalják különösen a személyazonosításhoz, kapcsolattartáshoz szükséges adatokat, adott szolgáltatás nyújtásához szükséges, illetve a szolgáltatás nyújtása során keletkezett és kezelt adatokat. A Novopayment Kft. szolgáltatásait nyújtásához szerződéses partnerekkel, azaz aladatfeldolgozókkal együttműködve nyújtja.

A személyes adatok védelmének kereteit az Európai Unió Általános AdatvédelmiRendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény és az EU kötelező jogi aktusai határozzák meg.

Tevékenységünk végzésekor a személyes adatok kezelése során tiszteletben tartjuk az adatvédelem elveit. Ennek megfelelően kiemelten figyelünk arra, hogy

  • a személyes adatok kezelése jogszerűen és átlátható módon történjen;
  • a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen;
  • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és a szükségesek;
  • a kezelt a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek, és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat törölje vagy helyesbítse;
  • a személyes adatokat csak tevékenységéből fakadóan szükséges ideig teszi elérhetővé;
  • megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága.

Az adatkezelés részletes feltételeit a Novopayment Kft. jelen Adatkezelési Szabályzata tartalmazza.

Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kérhetnek írásban felvilágosítást, illetve nyújthatják be kérelmeiket, panaszaikat:
Novopayment Kft, 1024 Budapest, Margit krt. 15-17.
E-mail cím: [email protected]
Telefonszám: +36 (1) 490 0234

Az érintett továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; Email: [email protected]).

A Novopayment Kft. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.


ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelés:

1.1. A SIX Payment Services S.A. mint adatkezelő az Üzletszabályzatban, annak mellékleteiben, vagy a vonatkozó jogszabályok alapján a SIX Payment Services S.A. által nyújtható egyéb szolgáltatásokra (a továbbikaban: Szolgáltatások) valamint a jelen adatkezelési tájékoztatóban részletezettek szerint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”), továbbá az egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeli: az SIX Payment Services S.A. Szolgáltatásait igénybe vevő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. polgári jogi társaság, civil társaság, társasház, bíróság által nyilvántartásba nem vett más szervezetek) részéről az SIX Payment Services S.A.-val és a Novopayment Kft-vel kapcsolatba kerülő természetes személy (pl. törvényes képviselő, rendelkezésre jogosult, tényleges tulajdonos), továbbiakban Érintettek

2. A SIX Payment Services S.A. mint adatkezelő, valamint a Novopayment Kft, mint adatfeldolgozó a jelen Adatkezelés Szabályzatban részletezettek szerint az Érintettek személyes adatainak az alábbi főbb csoportjait kezeli: a) személyazonosításhoz és ügyfél-átvilágításhoz jogszabály szerint szükséges adatok, beleértve az Érintett aláírását és személyes dokumentumait is, b) kapcsolattartáshoz szükséges adatok, c) az adott szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötéséhez, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges adatok, beleértve különösen az adott szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés módosítása, megszűnése, illetve a követelés érvényesítése, engedményezése során keletkezett adatok, d) SIX Payment Services S.A. valamint a Novopayment Kft az Érintett vonatkozásában terhelő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok, f) panaszkezeléshez kapcsolódó adatok.

2.2. A Novopayment Kft az Érintettek személyes adatait – az Érintettek általi adatszolgáltatáson felül
– a következő forrásokból is gyűjtheti: a) az Érintettre vonatkozó adatot tartalmazó nyilvános, illetve
– jogának vagy jogos érdekének igazolása esetén – bárki számára hozzáférhető nyilvántartási rendszerekből, b) a Novopayment Kft rendelkezésére álló, az adott szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötéséhez, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat tartalmazó nyilvántartási rendszerekből, c) a Novopayment Kft-vel szerződésben álló aladatfeldolgozó partnerek nyilvántartási rendszereiből

3. Az adatkezelés céljai

3.1. A Novopayment Kft a jelen Adatkezelési Szabályzatban részletezettek szerint az Érintettek személyes adatait az alábbi főbb célokból vagy azok közül egy vagy több célból kezeli: a) az Érintett azonosítása, b) kapcsolattartás, c) a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítése, beleértve a szerződésben szabályozott jogviszony szerinti elszámolás, d) közvetlen üzletszerzés, e) az f) a SIX Payment Services S.A-nak az Érintett vonatkozásában terhelő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, g) a SIX Payment Services S.A. és a Novopayment Kft. jogos érdekeinek érvényesítése, valamint h) további ügyletspecifikus adatkezelési célok.

4. Az adatkezelés jogalapjai

4.1. A SIX Payment Services S.A. és a Novopayment Kft termékeinek értékesítése, illetve szolgáltatásainak nyújtása (a továbbiakban együtt: szolgáltatásnyújtás), illetőleg a szolgáltatásnyújtás előkészítése során az Ügyfelek adatait a következő jogcímek valamelyike (vagy e jogcímek közül több) alapján kezeli: a) a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés megkötésének előkészítése, a megkötött szerződés teljesítése, beleértve a szerződésből eredő jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme, b) kötelező adatkezelés, c) a SIX Payment Services S.A. és a Novopayment Kft. jogos érdeke, beleértve a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott módját, d) közérdekű feladat ellátása, amelyben a Novopayment Kft. részt vesz, e) természetes személyek hozzájárulása.

4.2. A SIX Payment Services S.A. az 1. pontban meghatározott Érintettek személyes adatait elsődlegesen a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés megkötésének előkészítése, illetve szerződés teljesítése jogcímén [4.1. a) pont] kezeli, valamint a Novopayment Kft. ugyanezen okokból dolgozza fel a személyes adatokat. Az ettől eltérő esetekben az Adatkezelési Szabályzat megjelöli az alkalmazott jogcímeket és adott jogcím alapján kezelt adatcsoporto(ka)t.

5. Szerződés megkötésének előkészítése, szerződés teljesítése

5.1. A SIX Payment Services S.A. mint adatkezelő és a Novopayment Kft mint adatfeldolgozó a Szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés megkötésének előkészítése, illetve az ilyen szerződés teljesítése céljából és jogcímén kezeli a következő adatokat és a Novopayment Kft mint adatfeldolgozó a Szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés megkötésének előkészítése, illetve az ilyen szerződés időszak során az Érintettek való szorosan a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan kapcsolattartás jogcímén kezeli a következő adatokat: a) szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételek igazolására szolgáló adatokat, b) a szerződéskötés előkészítése során benyújtott nyomtatványokon, adatlapokon, egyéb dokumentumokon megadott személyes adatokat, c) a szerződés teljesítése során a Novopayment Kft-hez benyújtott bármilyen dokumentumban megadott, valamint a szerződés teljesítése során a Novopayment Kft. által készített vagy bármely módon a birtokába került dokumentumokban lévő személyes adatokat, továbbá d) a szerződés megkötésének és teljesítésének elősegítése érdekében küldött információkat, tájékoztatást és az ilyen tájékoztatás küldése érdekében szükséges adatokat.

5.2. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó szabályzatok a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükségesnek minősíthetik a kapcsolattartásra használt telefonszám, elektronikus levélcím megadását.

5.3. A szerződés megkötésének előkészítése jogcímén kezelt adatok esetén az adatkezelés időtartama megegyezik azzal az időtartammal, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető. Ez az időtartam – amennyiben jogszabály vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa másként nem rendelkezik – öt év, amely határidő elévülési jellegű, ami azt jelenti, hogy a Polgári Törvénykönyvben foglalt esetekben a határidő megszakadhat, amely esetben a megszakítástól, vagy az elévülést megszakító eljárás jogerős befejezésétől az elévülési határidő újra kezdődik; illetve amennyiben a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni igényét, az elévülés nyugszik, amely esetben az akadály megszűnésétől számított egyéves határidőn belül az igény akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb van hátra.

5.4. Létrejött szerződések esetén a szerződés előkészítése, illetve a szerződés teljesítése jogalap esetén az adatkezelés időtartama a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény 57. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított nyolc év.

5.5. Mivel a szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatok szolgáltatása nélkül a Novopayment Kft. a szerződéskötést előkészíteni, a SIX Payment Services S.A. szerződést megkötni, illetőleg teljesíteni nem tudja, az Érintett köteles e célok eléréséhez szükséges személyes adatokat a Novopayment Kft mint adatfeldolgozó részére megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a SIX Payment Services S.A. jogosult a szerződéskötést, illetőleg a szerződés teljesítését megtagadni.

6.Telefonbeszélgetések rögzítése

6.1. A Novopayment Kft. a következő esetekben az Érintettel történt telefonbeszélgetést és a kijelzett hívószámot – a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítése során tett nyilatkozatok bizonyíthatósága, illetve a szerződésből eredő jogi igények érvényesítésének elősegítése érdekében rögzítheti: a) a Novopayment Kft. telefonos ügyfélszolgálatára érkezett vagy onnan kezdeményezett telefonhívások; b) a Novopayment Kft. telefonos értékesítési tevékenysége során kezdeményezett telefonhívások; c) a Novopayment Kft. telefonos ügyfélszolgálatáról a partner aladatfeldolgozó hátralékkezelési tevékenysége során kezdeményezett telefonhívások; d) a jelen Adatkezelési Szabályzat meghatározott egyéb esetekben

6.2. A Novopayment Kft. a következő esetekben az Érintettel történt telefonbeszélgetést és a kijelzett hívószámot – jogi kötelezettség teljesítése jogcímén rögzíti: a) a Novopayment Kft. mint a SIX Payment Services S.A. pénzügyi intézmény adatfeldolgozó partnere az e tevékenységével kapcsolatos telefonos panaszok; b) a SIX Payment Services S.A. szolgáltatásait érintő telefonbeszélgetések.

6.3. A hanganyagokat a Novopayment Kft. legfeljebb nyolc évig őrzi meg.

6.4. A telefonbeszélgetések körében a Novopayment Kft. megbízása alapján, a Novopayment Kft.-n kívül, adatrögzítőként eljár:

Pandant TMSZ Kft.

székhely: 1045 Budapest, Istvántelki u. 8.

Elérehetőség: Tel.: +36 1 370 2333 - Fax: +36 1 422 1651

e-mail: [email protected] - www.pandant.hu

Adatrögzítő által ellátott tevékenység: a 6.1. pont szerinti telefonbeszélgetések folytatása, rögzítése a Novopayment Kft. megbízása alapján.

Az adatrögzítés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelő és a Pandant TMSZ Kft. közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az Érintettnek a Novopayment Kft. vagy a Pandant TMSZ Kft. felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Az adatrögzítése jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

7.Kötelező adatkezelés

7.1. Kötelező adatkezelés jogcímén a SIX Payment Services S.A. mint adatkezelő és partnere a Novopayment Kft. mint adatfeldolgozó olyan személyes adatokat kezel, amelyek kezelését jogszabály vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa előír. A kezelendő adatok körét, az adatkezelés célját (céljait), az adatok megőrzésének idejét, az adattovábbítás esetleges címzettjeit, illetve az adatkezelés egyéb feltételeit az adatkezelést előíró jogszabályok részletezik.

7.6. Különböző jogszabályok ezen felül adatszolgáltatási kötelezettséget írnak elő különböző állami szervek részére.

7.9. A kötelező adatkezelések körébe tartozó adatok felvétele, tárolása, azokról – külön jogszabályok szerint – adatszolgáltatás teljesítése vagy a személyes adatok más módon történő kezelése a SIX Payment Services S.A. jogi kötelezettsége, ezért az adatszolgáltatás elmaradása magával vonhatja a szerződés megkötésének, illetőleg a szerződés teljesítésének megtagadását.

8. Jogos érdek, mint adatkezelési jogalap

8.1. Jelen Üzletszabályzaton felül az Adatkezelésről szóló Tájékoztatás határozza meg azokat az eseteket és adatfajtákat, amelyek tekintetében az adatkezelés jogalapja az OTP Bank Nyrt. jogos érdeke. Az OTP Bank Nyrt. jogos érdekén alapuló adatkezelése esetén az Érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen.

8.4. A SIX Payment Services S.A. a jogosult a természetes személyek személyes adatait közvetlen üzletszerzés érdekében, papír alapú küldemények kiküldésére felhasználni és ennek érdekében az említett természetes személyekről rendelkezésre álló adatokból leválogatás útján profilalkotást végezni, akik nem tettek közvetlen üzletszerzést tiltó nyilatkozatot. Az érintettek a személyes adataik közvetlen üzletszerzés érdekében történő felhasználása ellen bármikor tiltakozhatnak, és tiltakozás esetén a SIX Payment Services S.A., valamint adatfeldolgozó partnere a Novopayment Kft. a személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú felhasználását megszünteti. A SIX Payment Services S.A. és nevében eljáró adatfeldolgozó partnere a Novopayment Kft. a tiltakozás jogára az érintettek figyelmét minden kapcsolatfelvétel során kifejezetten felhívja.

8.5. A SIX Payment Services S.A., valamint adatfeldolgozó partnere a Novopayment Kft. az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján jogosult természetes személyeknek a saját, hasonló termékeivel kapcsolatos közvetlen üzletszerzési célú üzenetnek elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján történő közlésére.

8.6. A fenti 8.4. és 8.5. pont magába foglalja a személyes adatoknak a közvetlen üzletszerzési célú tevékenység eredményességének, hatékonyságának visszamérésére, az ebből nyert eredmények későbbi kampányok kialakításánál történő felhasználására irányuló adatkezelést is.

8.7. A SIX Payment Services S.A., valamint adatfeldolgozó partnere a Novopayment Kft. az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján jogosult az Érintettek személyes adatait termékfejlesztési, üzletfejlesztés célból kutatásban való részvételben való megkereséshez felhasználni.

8.8. A SIX Payment Services S.A., valamint adatfeldolgozó partnere a Novopayment Kft. az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján jogosult téves vagy hiányzó kapcsolattartási adatok esetén az aktuális kapcsolattartási adatok felkutatására.

10. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

10.1. Az Üzletszabályzat jelen mellékletében foglaltakon felül az Adatkezelésről szóló Tájékoztatás határozza meg azokat célokat és adatfajtákat, amelyek tekintetében az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítása). A hozzájárulást megadható külön nyilatkozatban vagy a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésben az érintett személyes adatok pontos megjelölésével más nyilatkozatoktól elkülönítetten.

10.2. A SIX Payment Services S.A., valamint adatfeldolgozó partnere a Novopayment Kft. az Érintett személyes adatait az Adatkezelésről szóló Tájékoztatásban meghatározott esetekben az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás során is kezelheti.

10.4. A SIX Payment Services S.A., valamint adatfeldolgozó partnere a Novopayment Kft. kifejezett hozzájárulás alapján kezeli a személyes adataokat a következő célokból: a) reklámnak elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján történő közlése a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel, b) elemzésen alapuló személyre szabott közvetlen üzletszerzési ajánlatok küldése,

10.5. A hozzájárulás megadása önkéntes, és az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül SIX Payment Services S.A. adatfeldolgozó partnere a Novopayment Kft. részére címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést az Érintett az Adatkezelésről szóló Tájékoztatásban meghatározott kapcsolattartási címek bármelyikére megküldheti.

10.6. A hozzájárulás visszavonása az Érintettre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

12. Adattovábbítás

12.1. A SIX Payment Services S.A. a jogszabályokban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott eseteken felül (így pl. az adóhatóságnak, más állam adóhatóságának, a felügyeleti hatóságoknak történő adattovábbításokon felül) adatot továbbít a Novopayment Kft-nek a következő célokból: a) az Érintett kapcsolattartási adatai helyességének megállapítása céljából, b) jogi személlyel kötendő szerződés előkészítése során kockázat-elemzés és értékelés céljából, c) jogi személlyel a szerződés teljesítése során, valamint az Ügyfél körülményeiben esetlegesen bekövetkező lényeges kedvezőtlen változás monitorozása céljából.

12.1. A Novopayment Kft a SIX Payment Services S.A. részére a következő célokból továbbít adatokat: a) az Érintett kapcsolattartási adatai helyességének megállapítása céljából, b) jogi személlyel kötendő szerződés előkészítése során kockázat-elemzés és értékelés céljából, c) jogi személlyel a szerződés teljesítése során, valamint az Ügyfél körülményeiben esetlegesen bekövetkező lényeges kedvezőtlen változás monitorozása céljából.

12.3. A jelen pont szerint adattovábbítás jogalapja a SIX Payment Services S.A. azon jogos érdeke, hogy ügyfeleikkel, egyéb érintettekkel az általuk kötött szerződés megkötése, illetve teljesítése során szükség esetén kapcsolatba tudjanak lépni, illetve hogy a szerződésből eredő kockázatokat csökkenteni tudják.

13. Harmadik országba történő adattovábbítás

13.1. A Novopayment Kft. mint adatfeldolgozó elsősorban jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott esetekben továbbít harmadik országba vagy nemzetközi szervezet számára személyes adatokat. Harmadik országnak minősül az Európai Unió tagállamain, illetve Izlandon, Lichtensteinen és Norvégián kívül minden egyéb ország.

14. Adatfeldolgozó igénybevétele

14.1. A SIX Payment Services S.A. jogosult – az Érintettek tájékoztatása mellett – egyes adatkezelési műveletek végrehajtásával adatfeldolgozót megbízni. A Novopayment Kft. ebben az értelemben a SIX Payment Services S.A. adatfeldolgozó partnere. A Novopayment Kft jogosult aladatfeldolgozók szolgáltatásainak igénybevételére.

14.2. A SIX Payment Services S.A. mint adatkezelő felel az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért. Az adatfeldolgozók pedig felelősséggel tartoznak a SIX Payment Services S.A. jogszerű utasításainak, valamint az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségek betartásáért.

15. Adatok megőrzésének időtartama

15.1. A SIX Payment Services S.A. mint adatkezelő és a Novopayment Kft mint adatfeldolgozó az Érintettek adatait jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott ideig tárolja.

15.2. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az adatokat a Novopayment Kft. az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges ideig kezeli. A hozzájárulás visszavonása esetén a Novopayment Kft. az adatokat törli, kivéve ha az adatok további kezelése más jogcímen lehetséges.

16. Az Érintett jogai

16.1. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira – ideértve a jogorvoslati lehetőséget is – az Általános Adatvédelmi Rendelet, valamint az Infotv. rendelkezései az irányadóak.

16.2. Az Érintett a Novopayment Kft-től: a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, beleértve azt is, hogy a nyilvántartott adatokról másolatot kérjen (hozzáféréshez való jog); b) kérheti pontatlanul nyilvántartott személyes adatai helyesbítését (helyesbítéshez való jog); c) kérheti nyilvántartott személyes adatai törlését (törléshez való jog); d) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke (pl. direkt marketing célú adatkezelés) e) panaszt nyújthat be a személyes adatok kezelését, illetve az Általános Adatvédelmi Rendelet szerinti jogaik gyakorlását érintően.

16.3. A Novopayment Kft. az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

16.4. A Novpayment Kft. – a fenti kérelmek (tiltakozás) benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, – tájékoztatást ad az Érintett részére a kérelem, illetőleg tiltakozás nyomán tett intézkedésekről.

16.6. Abban az esetben, amennyiben a Novopayment Kft-nek bizonyítottan nem áll módjában az Érintettet azonosítani, a Novopayment Kft az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja.

16.7. Amennyiben az Érintett kérelme az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, a Novopayment Kft. díjat számíthat fel.

18. A helyesbítés joga

18.1. A Novopayment Kft. az Érintett kérelmére kijavítja vagy kiegészíti az Érintettre vonatkozó pontatlan vagy hiányos adatokat. Az OTP Bank Nyrt. az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az OTP Bank Nyrt.-től aránytalan erőfeszítést.

19. A törléshez való jog

19.1. Az Érintett az alábbi esetekben jogosult a rá vonatkozó személyes adatok törlését kezdeményezni: a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Novopayment Kft gyűjtötte vagy más módon kezelte; b) az Érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, feltéve, hogy a Novopayment Kft. által megvalósítandó adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és – a jogos érdeken alapuló közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés kivételével – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.

20. Az adatkezelés korlátozásához való jog

20.1. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Novopayment Kft korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Novopayment Kft ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) a Novopayment Kft-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

23. Jogorvoslat

23.1. Az Érintett a Novopayment Kft által végzett adatfeldolgozásával összefüggő kérdéseivel, kifogásaival, panaszaival a Novopayment Kft ügyfélszolgálatához fordulhat.

23.2. Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

23.3. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Honlap: http://naih.hu/; Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: [email protected] 02. sz. melléklet 05. sz. almelléklete 18/18 23.4. Az Érintett a jogait bírósági úton is érvényesítheti. A peres eljárás lefolytatása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a perre a Fővárosi Törvényszék illetékes. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek).

24. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatai

24.1. Az adatkezelő elérhetősége: SIX Paymenr Székhelye: 1051. Budapest, Nádor utca 16. Postacíme: OTP Bank Nyrt., 1876 Budapest E-mail címe: [email protected] Telefonszáma: (+36 1/20/30/70) 3 666 666 Honlap: www.otpbank.hu Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének: Neve: Dr. Asztalán Csaba Postacíme: 1131. Budapest, Babér u. 9 E-mail címe: [email protected]
24.2. Amennyiben az adatkezelés más adatkezelővel közös adatkezelésnek minősül, az Adatkezelésről szóló Tájékoztatás tartalmazza a további adatkezelő(k) és a további adatkezelő(k) adatvédelmi tisztviselőjének(-inek) adatait TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYRE SZABOTT AJÁNLATOK KIDOLGOZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL Milyen jogszabályok vonatkoznak erre az adatkezelésre?

Az adatkezelés alábbi jogszabályoknak megfelelően történik: a) GDPR: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet), b) Infotv: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, c) Hpt.: a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény,

Mihez járul hozzá a jelen nyilatkozat aláírásával? A hozzájáruló nyilatkozat aláírásával Ön, mint az adatkezeléssel érintett önkéntesen hozzájárulást ad arra, illetve tudomásul veszi, hogy a jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatait az OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban Bank) az itt meghatározott célra és ideig kezelje. A hozzájárulás megadása önkéntes, elmaradása esetén Önt semmilyen hátrány nem érheti a Bank szolgáltatásainak igénybevétele során, ugyanakkor ez utóbbi esetben a Bank nem tudja tájékoztatni Önt termékei megújulásáról, szolgáltatásaik bővüléséről, illetve személyre szabott ajánlatairól. A jelen tájékoztató szerinti adatkezelés jellemzőit a következő táblázat foglalja össze: ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE ADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS JOGALAPJA KEZELT ADATOK KÖRE ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA Személyre szabott ajánlatok kidolgozásához kapcsolódó és termékfejlesztési és üzleti döntéstámogatási célú elemzéshez szükséges adatkezelés Személyre szabott ajánlatok kidolgozása és ajánlattétel a 2.1. pont szerinti tartalommal (profilalkotás, ajánlattétel) Hozzájárulás (a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint) A Bank rendelkezésére álló személyes adatok, illetve banktitok, értékpapírtitok az 1.1. pont szerint A 4.1. pontban megjelölt időtartamig. vagy a hozzájárulás visszavonásáig (amelyik hamarabb következik be). Termékfejlesztési és üzleti döntéstámogatási célú elemzések készítése a 2.2. pont szerinti tartalommal a Bank jogos érdeke (a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint) A 4.2. pontban megjelölt időtartamig (az adatkezelés céljának megvalósulásáig) 1. Milyen adatokat kezel Önről a Bank? 1.1. A kezelt adatok köre kiterjed: 1.1.1. Ön által megadott személyes adatokra: valamennyi pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. fizetési számlák vezetésével, hiteltermékek igénybevételével, megtakarítási termékekkel kapcsolatos szolgáltatások), befektetési vagy befektetési kiegészítő szolgáltatás (pl. értékpapírszámla vezetési szolgáltatások) és a Bank által nyújtott bármilyen egyéb szolgáltatás igénylése vagy igénybevétele során az Ön által megadott személyes adatokra (jellemzően az Ön személyazonosító adatai, lakcíme, elérhetőségi adatai, hiteltermékekhez kapcsolódó bírálati lapokon megadott személyes adatai, illetve az Ön által igénybevett szolgáltatásra, a Bankkal megkötött szerződésre vonatkozó adatok), valamint az azokban bekövetkező esetleges változások miatt a jelen tájékoztatóban meghatározott megőrzési idő elteltét megelőzően bejelentendő, illetve megadásra kerülő személyes adatokra. 1.1.2. Érdeklődés és kalkuláció során keletkező személyes adatokra: a Bank által nyújtott szolgáltatással kapcsolatos előzetes érdeklődés és kalkuláció során az Ön által megadott és a Bank tudomására jutott személyes adatokra, 1.1.3. Honlap látogatás során automatikusan gyűjtött adatokra: amikor Ön a Bank bármelyik honlapját meglátogatja, a honlapon elhelyezett sütik, vagy egyéb apró szoftverek automatikusan követik, hogy Ön milyen műveleteket végez a honlapon. Ezek az adatok például az Ön IP címe, az, hogy milyen honlapról 2 / 3 érkezett az oldalra, hova kattint, milyen aloldalakat látogat meg, mennyi időt tölt az egyes honlap részeken, illetve tartalmak megnyitását követően, hova navigál át a honlapról, egyidejűleg hány felhasználó böngészi a honlapot, mely ajánlatokra kattint, milyen eszközön böngészi a honlapot, milyen nyelven történik a böngészés. A honlap meglátogatásakor a Bank tájékoztatja Önt az adott honlapon, hogy ott milyen adatok gyűjtése történik, és Ön ott is megtilthatja ezen adatai gyűjtését. 1.1.4. Szolgáltatások nyújtása során keletkező adatokra: az Ön által igénybevett szolgáltatások nyújtása során keletkező személyes adatokra (jellemzően tranzakciós, kártyahasználati illetve számlaegyenlegre vonatkozó adatok), ide értve a Bank által kezelt egyedi ügyfél-azonosítókat (akár a Bank által képzett, akár más személyi azonosító kódokat) is. Ezen adatok forrása az a Bankcsoporttag, amely szolgáltatásának igénybe vétele során az adott személyes adat keletkezett. 1.2. A jelen tájékoztató szerint kezelt adatok banktitoknak vagy értékpapírtitoknak is minősülhetnek, attól függően, hogy a Bank a Hpt. vagy a Bszt. tárgyi hatálya alá tartozó szolgáltatásnyújtási tevékenységet végez-e. A Bank az itt hivatkozott ágazati titokfajták kezelésével kapcsolatos törvényi szabályokat teljes körűen betartja a jelen tájékoztató szerinti adatkezelések során. 1.3. Az Ön elérhetőségi adatai (az Ön levelezési címe(i), e-mail címe(i), telefonszáma(i), valamint az ezekre vonatkozó nyilatkozatok tartalma, azaz, hogy hozzájárult-e az adott elérhetőségen való megkereséshez) külön kerülnek tárolásra. 1.4. A Bank a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelések körében nem kezel a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó személyes adatokat (faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok), valamint büntetőjogi felelősség megállapításával kapcsolatos személyes adatokat sem. 2. Milyen célra kezeli az Ön személyes adatait a Bank? A jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezelés céljai: 2.1. Személyre szabott ajánlatok kidolgozása és ajánlattétel (profilalkotás): Személyre szabott, az Ön igényeinek jobban megfelelő, magasabb minőségű és teljes körű ajánlatok kidolgozása és az Ön részére történő eljuttatása. Az ajánlatok vonatkozhatnak pénzügyi, kiegészítő pénzügyi, befektetési vagy befektetési kiegészítő szolgáltatásokra, valamint minden egyéb a Bank jelenlegi vagy jövőben nyújtandó szolgáltatásaira. Az ajánlatok kidolgozása keretében a Bank az 1. pont szerinti személyes adatokon elemzéseket végez, banki szerződéseinek teljesítése során keletkezett, a vásárlási, illetve a banki szolgáltatások igénybevételére jellemző szokásaira utaló adatok elemzéséből, ennek során az Ön pénzügyi termékhasználati szokásaira vonatkozóan következtetéseket von le és meghatározza az Ön személyes preferenciáit. A személyre szabott ajánlatok kidolgozása érdekében a Bank Önről profilt alkot, azaz az 1. pont szerinti személyes adatokból megállapított személyes jellemzőket kiértékeli, és az Ön megbízhatóságra, illetőleg pénzügyi magatartására vonatkozóan előrejelzéseket készít. Annak érdekében, hogy a Bank csak olyan személyre szabott ajánlatot küldjön, amely az Ön jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelel, a Bank az Ön jövedelemi és vagyoni helyzetére vonatkozó személyes adatokat is elemzi. Mivel vannak olyan szolgáltatások, amelyeket a Bank csak meghatározott minősítésű vagy kockázati besorolású ügyfelek részére nyújthat, ezért az ilyen szolgáltatásokra vonatkozó ajánlattételt megelőzően a Bank Önre vonatkozóan az 1. pont szerinti személyes adatok alapján kockázatelemzést és -értékelést, valamint ügyfélminősítést végez. 2.2. Termékfejlesztési és üzleti döntéstámogatási célú elemzések készítése: A Bank által nyújtott, illetve nyújtani tervezett szolgáltatások egyes jellemzőinek meghatározása érdekében a Bank az 1. pontban meghatározott személyes adatokon elemzéseket végez, banki szerződéseinek teljesítése során tanúsított magatartása alapján, ennek során általános következtetéseket von le ügyfélkörének preferenciái és a bevezetett vagy bevezetni kívánt szolgáltatás jellemzői tekintetében. 3 / 3 Ezen elemzések eredményeit a Bank kizárólag az általa nyújtott vagy nyújtani tervezett szolgáltatások jellemzőinek meghatározására használja fel, ezen elemzések Önre nézve közvetlen hatással (különösen joghatással) nem bírnak. 3. Mi a jogalapja a Bank adatkezelésének? 3.1. A személyre szabott ajánlatok kidolgozása és ajánlattétel (profilalkotás) célú adatkezelés esetében az Ön hozzájáruló nyilatkozatában foglalt, a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes, tájékozott, kifejezett és határozott hozzájárulása, amellyel beleegyezését adja adatainak a Bank általi, a jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez. 3.2. A termékfejlesztési és üzleti döntéstámogatási célú elemzések készítése esetében az adatkezelés jogalapja a Bank azon jogos érdeke, hogy szolgáltatásaik kialakítása során a valós ügyféligényekre támaszkodjon és ennek megfelelő szolgáltatások juthassanak el ügyfeleihez. 4. Meddig őrzi és tárolja a Bank az Ön adatait? 4.1. A Bank az Önről rendelkezésére álló, 1.1. pont szerinti adatokat a fenti 2.1. pont szerinti személyre szabott ajánlatok kidolgozása és ajánlattétel (profilalkotás) célra a Bankkal megkötött bármely szerződése időbeli hatályának lejártáig jogosult megőrizni, illetve ha Ön ezen idő lejárta előtt visszavonja a hozzájárulását, akkor a hozzájárulása visszavonásáig. A Bank ezt követően ebből a célból a jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat hozzájárulás alapján nem kezeli. 4.2. A Bank az Önről rendelkezésére álló, 1.1. pont szerinti adatokat a fenti 2.2. pont szerinti termékfejlesztési és üzleti döntéstámogatási célú elemzések készítése céljából kezelt adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli. 4.3. A Bank a részére átadott vagy általa megismert adatokat az Ön hozzájárulása nélkül az adott pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás, befektetési vagy befektetési kiegészítő szolgáltatás és a Bank által nyújtott vagy nyújtani tervezett bármilyen egyéb szolgáltatás tekintetében a hatékony kockázatkezelés, a Bank által nyújtott termékek értékesítésének elemzése, illetve különböző trendek statisztikai módszerekkel való vizsgálata érdekében elemzések készítése céljából tovább kezelheti, amennyiben azokat személyes jellegüktől véglegesen és visszavonhatatlanul megfosztották és az adat Önnel többé kapcsolatba nem hozható. 5. Egyéb rendelkezések A fenti rendelkezések az Önnel esetlegesen korábban már létrejött adatok, információk kezelésére vagy felhasználására vonatkozó megállapodásokat, adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatokat nem váltják fel, azokat csupán kiegészítik. Amennyiben Ön jelzi, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezelést nem kívánja lehetővé tenni, úgy az a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásának tekintendő. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 6. Milyen jogai vannak adatkezeléssel kapcsolatban? Ön – a Rendelet 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti a Banktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és – jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén – tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával. Az Ön jogainak gyakorlásával kapcsolatos rendelkezéseket az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatának 5. sz. melléklete (Általános Adatvédelmi Tájékoztató) tartalmazza, amely megtalálható a www.otpbank.hu/adatvedelem honlapon. A Bank elérhetőségét, illetve adatvédelmi tisztviselőjének nevét és elérhetőségeit az Általános Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza

KAPCSOLAT

map icon

H-1034 Budapest, Tímár utca 20. 4.em