Adatvédelmi politika

A Novopayment Kft. mint Európa több ismert bankkártya elfogadójának a magyarországi partnere kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét és azok megőrzését, valamint szabályozási, végrehajtási és ellenőrzési rendszer kidolgozását, mely összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal.

A Novopayment Kft., mint adatfeldolgozó a Bankkártya elfogadó (továbbiakban „Elfogadó partner”, lásd. Adatvédelmi tájékoztató 19-es pont), mint adatkezelő megbízásából és érdekkörében végzi tevékenységét. Az Elfogadó partner által kezelt és a Novopayment Kft. által feldolgozott személyes adatok magukba foglalják különösen a személyazonosításhoz, kapcsolattartáshoz szükséges adatokat, adott szolgáltatás nyújtásához szükséges, illetve a szolgáltatás nyújtása során keletkezett és kezelt adatokat. A Novopayment Kft. szolgáltatásait szerződéses partnerekkel, azaz aladatfeldolgozókkal együttműködve nyújtja.

A személyes adatok védelmének kereteit az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény és az EU kötelező jogi aktusai határozzák meg.

Tevékenységünk végzésekor a személyes adatok kezelése során tiszteletben tartjuk az adatvédelem elveit. Ennek megfelelően kiemelten figyelünk arra, hogy

 • a személyes adatok kezelése jogszerűen és átlátható módon történjen;

 • a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen;

 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és a szükségesek;

 • a kezelt a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek, és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat törölje vagy helyesbítse;

 • a személyes adatokat csak tevékenységéből fakadóan szükséges ideig teszi elérhetővé;

 • megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága.

Az adatkezelés részletes feltételeit a Novopayment Kft. jelen Adatkezelési Szabályzata tartalmazza.

Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kérhetnek írásban felvilágosítást, illetve nyújthatják be kérelmeiket, panaszaikat: Novopayment Kft., 1034 Budapest, Tímár utca 20. 4.em.

E-mail cím: [email protected] Telefonszám: +36 (1) 490 0234

Az érintett továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: [email protected]).

A Novopayment Kft. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.


ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


 1. Adatkezelés:

  1. Az Elfogadó partner, mint adatkezelő az Üzletszabályzatában, vagy a vonatkozó jogszabályok alapján az Elfogadó partner által nyújtható egyéb szolgáltatásokra (a továbbiakban „Szolgáltatások”) valamint a jelen adatkezelési tájékoztatóban részletezettek szerint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”), továbbá az egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeli: az Elfogadó partner Szolgáltatásait igénybe vevő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. polgári jogi társaság, civil társaság, társasház, bíróság által nyilvántartásba nem vett más szervezetek) részéről az Elfogadó partnerrel és a Novopayment Kft-vel kapcsolatba kerülő természetes személy (pl. törvényes képviselő, rendelkezésre jogosult, tényleges tulajdonos), továbbiakban „Érintettek”

 2. Kezelt adatok köre

  1. Az Elfogadó partner, mint adatkezelő, valamint a Novopayment Kft., mint adatfeldolgozó a jelen Adatkezelés Szabályzatban részletezettek szerint az Érintettek személyes adatainak az alábbi főbb csoportjait kezeli, illetve dolgozza fel: a) személyazonosításhoz és ügyfél-átvilágításhoz jogszabály szerint szükséges adatok, beleértve az Érintett aláírását és személyes dokumentumait is, b) kapcsolattartáshoz szükséges adatok, c) az adott szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötéséhez, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges adatok, beleértve különösen az adott szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés módosítása, megszűnése d) Elfogadó partner valamint a Novopayment Kft. az Érintett vonatkozásában terhelő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok, f) panaszkezeléshez kapcsolódó adatok.

  2. A Novopayment Kft. az Érintettek személyes adatait – az Érintettek általi adatszolgáltatáson felül – a következő forrásokból is gyűjtheti: a) az Érintettre vonatkozó adatot tartalmazó nyilvános, illetve – jogának vagy jogos érdekének igazolása esetén – bárki számára hozzáférhető nyilvántartási rendszerekből, b) a Novopayment Kft. rendelkezésére álló, az adott szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötéséhez, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat tartalmazó nyilvántartási rendszerekből, c) a Novopayment Kft-vel szerződésben álló aladatfeldolgozó partnerek nyilvántartási rendszereiből, d) a Novopayment Kft-vel szerződésben álló információt szolgáltató partnerektől, ilyen partner a Bisnode Magyarország Kft.

 3. Az adatkezelés céljai

  1. A Novopayment Kft. a jelen Adatkezelési Szabályzatban részletezettek szerint az Érintettek személyes adatait az alábbi főbb célokból vagy azok közül egy vagy több célból kezeli: a) az Érintett azonosítása, b) kapcsolattartás, c) a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítése, beleértve a szerződésben szabályozott jogviszony szerinti elszámolás, d) közvetlen üzletszerzés, e) az az Elfogadó partnernek az Érintett vonatkozásában terhelő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, g) az Elfogadó partner és a Novopayment Kft. jogos érdekeinek érvényesítése, valamint f) további ügyletspecifikus adatkezelési célok.

 4. Az adatkezelés jogalapjai

  1. Az Elfogadó partner és a Novopayment Kft. termékeinek értékesítése, illetve szolgáltatásainak nyújtása (a továbbiakban együtt: „szolgáltatásnyújtás”), illetőleg a szolgáltatásnyújtás előkészítése során az Ügyfelek adatait a következő jogcímek valamelyike (vagy e jogcímek közül több) alapján kezeli: a) a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés megkötésének előkészítése, a megkötött szerződés teljesítése, beleértve a szerződésből eredő jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme, b) kötelező adatkezelés, c) az Elfogadó partner és a Novopayment Kft. jogos érdeke, beleértve a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott módját, d) közérdekű feladat ellátása, amelyben a Novopayment Kft. részt vesz, e) természetes személyek hozzájárulása.

  2. Az Elfogadó partner az 1. pontban meghatározott Érintettek személyes adatait elsődlegesen a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés megkötésének előkészítése, illetve szerződés teljesítése jogcímén [4.1. a) pont] kezeli, valamint a Novopayment Kft. ugyanezen okokból dolgozza fel a személyes adatokat. Az ettől eltérő esetekben az Adatkezelési Szabályzat megjelöli az alkalmazott jogcímeket.

 5. Szerződés megkötésének előkészítése, szerződés teljesítése

  1. Az Elfogadó partner, mint adatkezelő és a Novopayment Kft., mint adatfeldolgozó a Szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés megkötésének előkészítése, illetve az ilyen szerződés teljesítése céljából és jogcímén kezeli a következő adatokat és a Novopayment Kft., mint adatfeldolgozó a Szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés megkötésének előkészítése, illetve az ilyen szerződés időszak során az Érintettek való szorosan a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan kapcsolattartás jogcímén kezeli a következő adatokat:

   a) szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételek igazolására szolgáló adatokat, b) a szerződéskötés előkészítése során benyújtott nyomtatványokon, adatlapokon, egyéb dokumentumokon megadott személyes adatokat, c) a szerződés teljesítése során a Novopayment Kft-hez benyújtott bármilyen dokumentumban megadott, valamint a szerződés teljesítése során a Novopayment Kft. által készített vagy bármely módon a birtokába került dokumentumokban lévő személyes adatokat, továbbá d) a szerződés megkötésének és teljesítésének elősegítése érdekében küldött információkat, tájékoztatást és az ilyen tájékoztatás küldése érdekében szükséges adatokat.

  2. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó szabályzatok a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükségesnek minősíthetik a kapcsolattartásra használt telefonszám, elektronikus levélcím megadását.

  3. A szerződés megkötésének előkészítése jogcímén kezelt adatok esetén az adatkezelés időtartama megegyezik azzal az időtartammal, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető. Ez az időtartam – amennyiben jogszabály vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa másként nem rendelkezik – öt év, amely határidő elévülési jellegű, ami azt jelenti, hogy a Polgári Törvénykönyvben foglalt esetekben a határidő megszakadhat, amely esetben amegszakítástól, vagy az elévülést megszakító eljárás jogerős befejezésétől az elévülési határidő újra kezdődik; illetve amennyiben a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni igényét, az elévülés nyugszik, amely esetben az akadály megszűnésétől számított egyéves határidőn belül az igény akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb van hátra.

  4. Létrejött szerződések esetén a szerződés előkészítése, illetve a szerződés teljesítése jogalap esetén az adatkezelés időtartama a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény 57. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított nyolc év.

  5. Mivel a szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatok szolgáltatása nélkül a Novopayment Kft. a szerződéskötést előkészíteni, az Elfogadó partner szerződést megkötni, illetőleg teljesíteni nem tudja, az Érintett köteles e célok eléréséhez szükséges személyes adatokat a Novopayment Kft., mint adatfeldolgozó részére megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Elfogadó partner jogosult a szerződéskötést, illetőleg a szerződés teljesítését megtagadni.

 6. Telefonbeszélgetések rögzítése

  1. A Novopayment Kft. a következő esetekben az Érintettel történt telefonbeszélgetést és a kijelzett hívószámot – a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítése során tett nyilatkozatok bizonyíthatósága, illetve a szerződésből eredő jogi igények érvényesítésének elősegítése érdekében rögzítheti: a) a Novopayment Kft. telefonos ügyfélszolgálatára érkezett vagy onnan kezdeményezett telefonhívások; b) a Novopayment Kft. telefonos értékesítési tevékenysége során kezdeményezett telefonhívások; c) a Novopayment Kft. telefonos ügyfélszolgálatáról a partner aladatfeldolgozó hátralékkezelési tevékenysége során kezdeményezett telefonhívások; d) a jelen Adatkezelési Szabályzat meghatározott egyéb esetekben

  2. A Novopayment Kft. a következő esetekben az Érintettel történt telefonbeszélgetést és a kijelzett hívószámot – jogi kötelezettség teljesítése jogcímén rögzíti: a) a Novopayment Kft., mint az Elfogadó partner pénzügyi intézmény adatfeldolgozó partnere, az e tevékenységével kapcsolatos telefonos panaszok; b) az Elfogadó partner szolgáltatásait érintő telefonbeszélgetések.

  3. A hanganyagokat a Novopayment Kft. legfeljebb nyolc évig őrzi meg.

 7. Kötelező adatkezelés

  1. Kötelező adatkezelés jogcímén az Elfogadó partner, mint adatkezelő és partnere a Novopayment Kft., mint adatfeldolgozó olyan személyes adatokat kezel, amelyek kezelését jogszabály vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa előír. A kezelendő adatok körét, az adatkezelés célját (céljait), az adatok megőrzésének idejét, az adattovábbítás esetleges címzettjeit, illetve az adatkezelés egyéb feltételeit az adatkezelést előíró jogszabályok részletezik.

  2. Különböző jogszabályok ezen felül adatszolgáltatási kötelezettséget írnak elő különböző állami szervek részére.

  3. A kötelező adatkezelések körébe tartozó adatok felvétele, tárolása, azokról – külön jogszabályok szerint – adatszolgáltatás teljesítése vagy a személyes adatok más módon történő kezelése az Elfogadó partner jogi kötelezettsége, ezért az adatszolgáltatás elmaradása magával vonhatja a szerződés megkötésének, illetőleg a szerződés teljesítésének megtagadását.

 8. Jogos érdek, mint adatkezelési jogalap

  1. Az Elfogadó partner a jogosult a természetes személyek személyes adatait közvetlen üzletszerzés érdekében, papír alapú küldemények kiküldésére felhasználni és ennek érdekében az említett természetes személyekről rendelkezésre álló adatokból leválogatás

   útján profilalkotást végezni, akik nem tettek közvetlen üzletszerzést tiltó nyilatkozatot. Az érintettek a személyes adataik közvetlen üzletszerzés érdekében történő felhasználása ellen bármikor tiltakozhatnak, és tiltakozás esetén az Elfogadó partner, valamint adatfeldolgozó partnere a Novopayment Kft. a személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú felhasználását megszünteti.

  2. Az Elfogadó partner, valamint adatfeldolgozó partnere a Novopayment Kft. az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján jogosult természetes személyeknek a saját, hasonló termékeivel kapcsolatos közvetlen üzletszerzési célú üzenetnek elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján történő közlésére.

  3. A fenti 8.1. és 8.2. pont magába foglalja a személyes adatoknak a közvetlen üzletszerzési célú tevékenység eredményességének, hatékonyságának visszamérésére, az ebből nyert eredmények későbbi kampányok kialakításánál történő felhasználására irányuló adatkezelést is.

  4. Az Elfogadó partner, valamint adatfeldolgozó partnere a Novopayment Kft. az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján jogosult téves vagy hiányzó kapcsolattartási adatok esetén az aktuális kapcsolattartási adatok felkutatására.

 9. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

  1. Az Adatkezelésről szóló Tájékoztatás határozza meg azokat célokat és adatfajtákat, amelyek tekintetében az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítása). A hozzájárulást megadható külön nyilatkozatban vagy a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésben az érintett személyes adatok pontos megjelölésével más nyilatkozatoktól elkülönítetten.

  2. A hozzájárulás megadása önkéntes, és az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül az Elfogadó partner adatfeldolgozó partnere a Novopayment Kft. részére címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést az Érintett az Adatkezelésről szóló Tájékoztatásban meghatározott kapcsolattartási címek bármelyikére megküldheti.

  3. A hozzájárulás visszavonása az Érintettre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 10. Adattovábbítás

  1. Az Elfogadó partner a jogszabályokban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott eseteken felül (így pl. az adóhatóságnak, más állam adóhatóságának, a felügyeleti hatóságoknak történő adattovábbításokon felül) adatot továbbít a Novopayment Kft-nek a következő célokból: a) az Érintett kapcsolattartási adatai helyességének megállapítása céljából, b) jogi személlyel kötendő szerződés előkészítése során kockázat-elemzés és értékelés céljából, c) jogi személlyel a szerződés teljesítése során, valamint az Ügyfél körülményeiben esetlegesen bekövetkező lényeges kedvezőtlen változás monitorozása céljából.

  2. A jelen pont szerint adattovábbítás jogalapja az Elfogadó partner azon jogos érdeke, hogy ügyfeleikkel, egyéb érintettekkel az általuk kötött szerződés megkötése, illetve teljesítése során szükség esetén kapcsolatba tudjanak lépni, illetve, hogy a szerződésből eredő kockázatokat csökkenteni tudják.

 11. Harmadik országba történő adattovábbítás

  1. A Novopayment Kft. mint adatfeldolgozó elsősorban jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott esetekben továbbít harmadik országba vagy nemzetközi szervezet számára személyes adatokat. Harmadik országnak minősül az Európai Unió tagállamain, illetve Izlandon, Lichtensteinen és Norvégián kívül minden egyéb ország.

 12. Adatfeldolgozó igénybevétele

  1. Az Elfogadó partner jogosult – az Érintettek tájékoztatása mellett – egyes adatkezelési műveletek végrehajtásával adatfeldolgozót megbízni. A Novopayment Kft. ebben az értelemben az Elfogadó partner adatfeldolgozó partnere. A Novopayment Kft. jogosult aladatfeldolgozók szolgáltatásainak igénybevételére.

  2. Az Elfogadó partner, mint adatkezelő felel az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért. Az adatfeldolgozók pedig felelősséggel tartoznak az Elfogadó partner jogszerű utasításainak, valamint az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségek betartásáért.

 13. Adatok megőrzésének időtartama

  1. Az Elfogadó partner, mint adatkezelő és a Novopayment Kft. mint adatfeldolgozó az Érintettek adatait jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott ideig tárolja.

  2. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az adatokat a Novopayment Kft. az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges ideig kezeli. A hozzájárulás visszavonása esetén a Novopayment Kft. az adatokat törli, kivéve, ha az adatok további kezelése más jogcímen lehetséges.

 14. Az Érintett jogai

  1. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira – ideértve a jogorvoslati lehetőséget is – az Általános Adatvédelmi Rendelet, valamint az Infotv. rendelkezései az irányadóak.

  2. Az Érintett a Novopayment Kft-től: a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, beleértve azt is, hogy a nyilvántartott adatokról másolatot kérjen (hozzáféréshez való jog); b) kérheti pontatlanul nyilvántartott személyes adatai helyesbítését (helyesbítéshez való jog); c) kérheti nyilvántartott személyes adatai törlését (törléshez való jog); d) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke (pl. direkt marketing célú adatkezelés) e) panaszt nyújthat be a személyes adatok kezelését, illetve az Általános Adatvédelmi Rendelet szerinti jogaik gyakorlását érintően.

  3. A Novopayment Kft. az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

  4. A Novpayment Kft. – a fenti kérelmek (tiltakozás) benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, – tájékoztatást ad az Érintett részére a kérelem, illetőleg tiltakozás nyomán tett intézkedésekről.

  5. Abban az esetben, amennyiben a Novopayment Kft-nek bizonyítottan nem áll módjában az Érintettet azonosítani, a Novopayment Kft. az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja.

  6. Amennyiben az Érintett kérelme az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, a Novopayment Kft. díjat számíthat fel.

 15. A helyesbítés joga

  1. A Novopayment Kft. az Érintett kérelmére kijavítja vagy kiegészíti az Érintettre vonatkozó pontatlan, vagy hiányos adatokat. A Novopayment Kft. az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Novopayment Kft-től aránytalan erőfeszítést.

 16. A törléshez való jog

  1. Az Érintett az alábbi esetekben jogosult a rá vonatkozó személyes adatok törlését kezdeményezni: a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Novopayment Kft. gyűjtötte vagy más módon kezelte; b) az Érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, feltéve, hogy a Novopayment Kft. által megvalósítandó adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és – a jogos érdeken alapuló közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés kivételével –nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.

 17. Az adatkezelés korlátozásához való jog

  1. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Novopayment Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Novopayment Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) a Novopayment Kft-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 18. Jogorvoslat

  1. Az Érintett a Novopayment Kft. által végzett adatfeldolgozásával összefüggő kérdéseivel, kifogásaival, panaszaival a Novopayment Kft. ügyfélszolgálatához fordulhat.

  2. Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

  3. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Honlap: http://naih.hu/; Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: [email protected] 02. sz. melléklet 05. sz. almelléklete 18/18 23.4. Az Érintett a jogait bírósági úton is érvényesítheti. A peres eljárás lefolytatása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a perre a Fővárosi Törvényszék illetékes. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 19. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatai

  1. Az adatkezelő elérhetősége: Worldline Financial Services Europe SA. Magyarországi Fióktelepe:
   1034 Budapest, Tímár utca 20. 4. em., Telefonszáma: +36 1 202 1417

  2. Az adatkezelő elérhetősége: Elektronicznych Usług Płatniczych eService Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością székhelye: 01- 102 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94., e-mail és honlap címek: [email protected] vagy [email protected], https://www.eservice.pl/informacje-ogolne/kontakt/ Telefonszáma: +36 1 998 9642

  3. Az adatkezelő elérhetősége: Elavon Financial Services DAC. Írországban az Ír Cégbíróságon bejegyezve – (Regisztrációs szám: 418442) Székhelye: Building 8, Cherrywood Business Park, Loughlinstown, Co. Dublin, D18 W319, Írország, [email protected], Telefonszám: +44 345 8500195